TUTH Neurosurgery Team

Faculty

 1. Prof Mohan Raj Sharma
 2. Prof Sushil Krishna Shilpakar
 3. Dr. Gopal Sedain
 4. Dr. Amit Bahadur Pradhanang
 5. Dr. Binod Rajbhandari
 6. Dr. Dipendra Kumar Shrestha

Residents

 1. Dr. Hemant Sah
 2. Dr. Suman Phuyal
 3. Dr. Anjan Singh
 4. Dr. Ashim Gurung
 5. Dr. Om Bikram Sah
 6. Dr. Sandesh Dahal

Online Ticketing available at www.tuth.org.np